Taptaze
Anasayfa » OKUYUN » Makaleler » Anadolu Mutfağında Türk Ruhu
Tunç bıçak
Kaynak: www.aydingun.com

Anadolu Mutfağında Türk Ruhu

Kaynak:www.tayproject.org

Kimi tarihi yerleri gezerken, müzelerde dolaşırken zamanımıza kadar dayanabilen gereçlerin çoğunun mutfaklarda kullanılan gereçlerin olması hoşuma gider. Ne var ise yine mutfaklarımızda . Çoğu seramik tabaklar, vazolar, kaplar, porselen biblolar, kesici aletler hep mutfaktan çıkan aletler.

Bu yazıyı da okuyunca nedense sitemin içeriği ile bir bağ kurdum ve sizlerle paylaşmak istedim.

Yazı , Türk tarihi ve kimliği üzerine araştırmacı olan Haluk Tarcan a aittir. Haluk Tarcan ve hocası Kazım Mirşan Ön -Türkler ile ilgili pek çok araştırmaya imza atmışlardır.  Kazım Mirşan ile Haluk Tarcan’ ın birlikte savundukları tezin, Mustafa Kemal Atatürk’ün teşvikleri ile 1930 yıllarında oluşturulan Güneş Dil Teorisi’ ni ve Türk Tarih Tezi’ ni destekleyen yanları da bulunmaktadır.

Haluk Tarcan’ın yazısı:

Türkiye’nin medar-ı iftiharı büyük Hititçi, rahmetli Ord.Prof. Ekrem Akurgal ölümüne kadar Türklerin Anadolu’ya 1071’de geldiği iddiasında ısrar etmiş idi.
Öte yandan, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. A. Erzen 1967’de  Edebiyat Fakültesi bağlı olarak “Van Bölgesi Tarih Ve Arkeoloji Araştırmaları Merkezi”ni kurmuş Türk ve Batılı profesörlerle Doğu Anadolu Yüksek Yaylâsı’nda derinlemesine ve genişlemesine  araştırmalar yapmış, sonuçlarını 1984’te “Doğu Anadolu ve Urartular, 1984” adlı kitapta vermişti.

1-      Doğu Anadolu’ya Orta Asya’dan göçler (-13bin)lerde başlamıştır.Görsel değerdeki kaya üstleri ve mağara duvarlarındaki resimler, damgalar ve yazıtlar bu tarihi vermektedirler..

2-      Batı, çıkarlarına uygun olarak politika yoluyla yaratacağı yapay devletleri buraya yerleştirmek için bu  Asya ile Anadolu/Mezopotamya arasındaki dört yol ağzını tarihsiz bırakmıştır.

Van-Başet'te bulunan petroglif
Van-Başet’te bulunan petroglif

 

 

 

 

 

cilgiri_6000
Çilgiri’de bulunan yazıt

Van/Hakkâri arasında Çilgiri’de bulunan, Prof.Muvaffak Uyanık tarafından tarihi M.Ö. 7/6 binler diye tespit edilmiş yazıt (ortadaki haç, OQ diye okunan ve yeryüzü kişisi ya da günahsız anlamını veren Ön-Türkçe damgadır).

Eğer Atalarımız ilk kere  1071’de Anadolu’ya gelmiş iseler, – televizyon konuşmalarımızda da daima tekrarladığımız gibi-binyetmiş buçukta  Anadolu’ya gelmiş olanlar Anadolu’da tarihi ileri sürerek  hak iddia edebilirler. Ve DE, İlgili Akademisyenlerimizin resmî yazıları ile bu iddiada bulunanlara topraklarımızı terk etmek mecburiyeti doğar

Sizlere sesleniyorum, sayın ve değerli akademisyenlerimiz : TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?

Bu günlerde yeniden konu oldu :

Bir kutsal kitap, Tevrat, kendi halkına, “bazı toprakları vaad etmiş, bu vaadler arasına Güney Doğu Anadolu’yu da katıvermiş?”…Kimin toprağı kime, hangi hakla?…

Öte yandan artık alışkanlık hâline gelen bazı ziyaretler var :

TE.CE. vatandaşı, vatandaşımız, Mehmet Ali Birand’ın Türkiye Türklere bırakılmamalı şeklinde ifade ettiği slogan, demokrasiyi araç diye kullanan emperiyalistlerin ,toprak altı aşklarını çok iyi tanımlamış olmalı ki, bugün Diyarbakır’ın, bazı özel kişilerin turistik beldesi hâline gelmiş olduğu âlelâdeleşmiş…

Tunç bıçak
Kaynak: www.aydingun.com

Günümüzdeki olaylardan yola çıkarak sadece Güney Doğu tarihine kısa bir göz atalım:

Yalnız , bu yazımızda , Doğu Anadolu Yaylâsı!nın tüm tapusunu 13binden, 1000 yıllarına kadar yelpazelenerek mühürlemiş olan Ön-Türkçe yazıtları sıralamıyoruz :

Mezopotamya ile ilk temas, Orta Anadolu kişisinin Anadolu kültürünü, ilk kere Volkan camı’nı Mezopotamya’ya taşıması sonucu  başlamış, böylece onların kesici alet sahibi olmaları sağlanmıştır.

Fakat  asıl, Ön-Türk Kültürünün  dip kültürde  yer alması, eksi 13binlerde başlamış ve (-516)da Urartu’nun İskitler tarafından istilâsıyla politik olarak Anadolu’da sona ermiş  ama, Ön-Türk Kültürü (+1071)de yeniden tazelenmiş ve sürekli politik çalkalanmalara karşın bu kültür, dip/temel kültür hâlinde 1923’te âniden alevlenmiş ve 2009’a ayak basmıştır.…13.000 + 2009 = 15.009 yıl yok edilememiş bir kültür…Ama, yok sayılmış!…Resmî tarih haline sokulmuş!…

1-  Orta Asya’da 80binlerde doğmuş olan insan üstü kudret inancı* (Doss.Arch.185/1993)

Doğu Anadolu’dan Mezopotamya’ya, Halep Sırlı Taşı’nda görüldüğü gibi,10binlerde

İnmiştir. Tarihi, Fransa/Lyon termo-nükleer laboratuarınca 9300/8700 diye tespit edilmiştir.

Okunuşu “uçulan yer, Tanrı Bil’i Göğü, heyhat!” (K.Mirşan)

Halep 8000
Halep 8000

Halep’in tarihteki adları HALPA…HU/ALPA’dır…Hua= Kudret ,ALPA = AL-APA =İlâh, ruhu alıp götüren  anlamlarını verirler .

2- Sat dağındaki 8bin tarihini gösteren birleşik damgalar  bu toprakların tapusu niteliğindedirler

3- 6.000 tarihli Tel Es Sawwan seramikleri Ön-Türkçe damgalarla bezenmiştir ;

4-       5.000’ tarihli Samarra seramiklerinde. OQ, OZ, ONÇ damgaları okunmaktadır.(Katalog,  Bağdat Müzesi şaheserleri, Petit Palais, 1981 Paris)

5-       4.000’de SUBAR-TU devleti Mezoptamya’ya egemendir.(A.Parrot- Sumer, Gallimard) ; Urartu, öteki adıyla ISUB-URA  BiL’in devamıdır (K.Mirşan)

6-       “…Fırat kıyısında Mari (Tel-Harîri) bölgesinde (-4.000/2.000ler) tarihlerini taşıyan tabletlerden 13’ünde TURUKKU adı okunmaktadır. Bu bölgenin  Sümer ve Babil nüfuzunda olduğu bilinmektedir…”(Her Yönüyle Kürt Dosyası , Prof.Dr. Abdülhalûk ÇAY- Turan Kültür Vakfı, 1994 )

7-       Malatya/ Elazığ, Kuzey Suriye, Urmiye ve Transkafkasya’yı kapsayan geniş coğrafya içinde M.Ö dörtbinde çok kuvvetli bir kültür birliği vardır. Bu kültüre ERKEN HURRİ KÜLTÜRÜ denir.(Prof.A.Erzen, Urartular s.15/16)

8-      Aynı ekipten Prof. Erich Feig,  bu çerçeve içinde, DIYARBAKIR merkez olmak üzere bu yörede  dördüncübin’de yoğun bir PROTO-TÜRK KÜLTÜRÜ’nün egemen olduğunu ortaya koymuştur

9-       Hurri’ler ve onlardan sonra Doğu Anadolu’da görülen Urartuların  dillerinin  morfoloji, fonoloji, sentaks ve vokabüler açılarından akraba diller oldukları ortaya çeşitli şekillerde konmuştur (Prof.A.Erzen s.25 aynı eser)

10-   Asur’un adı Ön-Türkçe, AT-UB UÇUĞ’dur ,”Yüce Yönetim Liderliği” (K.Mirşan)

11-  Mezopotamya’ya Sümerler dışında Orta Asya kültürünü götürenler :

·     ELÂM’lar

·     KASSİ’ler

·     GUTİ’lerdir.

12-   A:Parrot, GUTİ’lerin Orta Asya’dan geldiklerini, Van ve Urmiye bölgesinden geçip Mezopotamya’ya yerleştiklerini yazar. (A.Parrot, Sümer, Gallimard, 1960, Paris)i

13-    İtalyan Türkolog E.Rossi, GUTİ’lerin Türk olduklarını kaydeder. (le Civilta dell’Oriente, Casini 1957 Roma)

14-  Prof  Neş’et Çağlayan KUT(GUTİ)ları en eski bir Türk devleti olarak sunar

15-  ELÂM’lar konusunda araştırmalar yapmış olan Hamit .Zübeyir Koşay onların Türk olduklarını ve Fransa’nın güneyindeki BASK’larla olan akrabalığını ortaya koyar(makaleler,  incelemeler , Ankara 1974)

16-  OQ Türklerinden olan QARLUQ’lar , Balkaş, Hazar doğusu yoluyla Doğu Anadolu’ya, oradan da (- 1600)lerde Babilonya’ya göçetmişlerdir.

Yaklaşık

·     (-1600)lerde Babilonya’ya KARDUNİAŞ adı verilmiştir. Bu,

·      KARDUN-UYUŞ yani, QARLUK FEDERASYONU demektir ;

·     Qara-Uluq = QARLUQ…QARDUQ…QARDUN şekline dönüşmüştür .(K.MİRŞAN)

Prof Akurgal , Anadolu’nun Kültür Tarihi kitabının 178’inci sahifesinde Mitanni’lerin eski yazıtlarda MAİTANNİ diye geçtiğini ve kral adlarının Hint-Avrupaca olduğunu ileri sürer.

Bilimsel gerçekler tam aksini ortaya dökerler :,

·        Artık, Hint-Avrupa dilleri teorisinin yalanlanması gerektiği, CNRS’in 2000 Eylül     tarihli 386 no.lu bülteninin 8’inci sahifesinden başlayarak  geniş bir şekilde verilmiştir.

·        MAİTANNİN kral adlarından 12’sinin ,AT-ATA, AİTA. ATTİ  Qağan ve ATA anlamlarını taşıyan heceler etrafında oluştuklarını görürüz :

Birkaç örmek : PARŞATATAR…TUŞRATTA…VAŞASATTA…MAİTANNİ….MATTİVAZA

Günümüzde bu yörede yaşayan METEANNİ’ler vardır ve bunlar Orta Asya’dan geldiklerini söylerler.(K.K.Kop, Doğu ve Güney ve Doğu Anadolu Ana Türkçesini etkileyen  faktörler, TKAE 1982)

17-  CUUDİ dağı yazıtı (-1500)

18-    VARAGÖZ yaylâsı yazıtı(-1000) tarihlidir.

19-     AKATÇA Ön-Türkçe’nin geniş etkisi altında kalmıştır.(K.Mirşan)

Anadolu Türk tarihin başlangıcı, Batılılar tarafından  SEVR’in başlangıç noktası demek olan 1071’e perçinlenmiştir.

Yukarıda verdiğimiz bilgileri, özellikle Proto-Türklerin (Ön-Türkler) varlığını Batılılar pek iyi bilmektedir . Fakat, 1774’te Osmanlı!nın duraklama döneminin başlangıcında  Türkleri tarihten silmek, Anadolu’ya sahip olmak amaçlarına set çeken bilgileri daima hasıraltı etmişlerdir..

Artık, halkımızın, belgelerle vermiş olduğumuz bu açıklamalara sahip çıkarak emperiyalistlere verecekleri çok sayıda cevapları vardır, bunlardan biri yeterlidir :

ANADOLU’NUN ESAS VE TARİHSEL SAHİPLERİ ÖN-ATALARIMIZDIR VE BİZ ONLARIN MİRASÇI TORUNLARIYIZ.

*(insan üstü kudret inancı, 10binlerde Ön-Atalarla Doğu Anadolu yoluyla Mezopotamya’ya inmiş ve bu kavram ileriki bin yıllarda Mezopotamya’da tek Tanrılı dinlerin doğuşunun kökenini oluşturmuş, kutsal kitaplar, Tevrat başta olmak üzere bu kökenden yola çıkmış olacaklardır.)

Şuna da bak

Aksaray Mutfak Kültürü ve Yöresel Yemekleri

Yayınevi : Aksaray Valiliği, 2018 Aksaray’ın mutfak kültürünü araştırmaya başladığım ilk günlerde kimle konuştuysam herkesten …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir